นักศึกษาใหม่สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม