สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาจีน โดย อ.จิราภรณ์ สุทธิศรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563