สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่การประกวดนวัตกรรมในรูปแบบ Work Based Education ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564

การประกวดนวัตกรรมในรูปแบบ Work Based Education ครั้งที่ 1
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564
ณ อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม