สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยรางวัลผลงานนวัตกรรมด้านสื่อ

8 ก.พ.2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมรางวัลผลงานนวัตกรรมด้านสื่อ (Story Telling) แยมไผ่จืด ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน PIM Business Innovation Showcase 2019 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใส่ความเห็น