หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Management

 

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย    ชื่อเต็ม (ไทย) :       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ชื่อย่อ (ไทย)  :       บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    B.B.A (Modern Trade Business Management)

 

 1. ปรัชญา

“เรียนรู้คู่คุณธรรม นำวิชาการ บูรณาการธุรกิจ สร้างประสิทธิภาพสู่อาชีพนักบริหารธุรกิจ”

 

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เป็นหลักสูตรบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ

นักศึกษาที่เรียนในโครงการฯ นี้จะได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัทฯให้ทุนการศึกษาภาคเรียนละ (70%)
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียม (30%) (มีสวัสดิการหอพัก ชุดนักศึกษา เครื่องหมาย ชุดกีฬา)

 

 1. คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าศึกษา
                   –  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  –  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศ หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ

 

 1. จุดเด่นของหลักสูตรฯ
 • เรียนจบมีตำแหน่งงานรองรับจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 100 %
 • มีทุนเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ลดภาระผู้ปกครอง 70%
 • มีรายได้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน (มีค่าตอบแทน/หอพัก)
 • 1 ภาคเรียน เรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือน
 • จบหลักสูตร 4 ปี (เรียนภาคปกติ จำนวน 135 หน่วยกิต)
 • เส้นทางอาชีพเริ่มงานตำแหน่งในบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
  เส้นทางการพัฒนาอาชีพสายปฏิบัติการ ความก้าวหน้า………………แผน 1
  ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/ผู้ช่วยผู้จัดการเขต/ผู้จัดการเขต/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการทั่วไป
  เส้นทางการพัฒนาอาชีพสายสำนักงาน ความก้าวหน้า………………แผน 2
  เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน/ผู้จัดการแผนก/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการทั่วไป

สถานที่ติดต่อสอบถาม 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 หมู่ 11 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42000
http://www.Management.lru.ac.th
โทรศัพท์ 0-4283-5231

สายตรง  
อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง  โทร.095 653-4946
อาจารย์พลกร วงศ์ลา            โทร.081-954-9266
อาจารย์กาญจนา ศรีบุรินทร์  โทร.099-019-7656
อาจารย์สนั่น พรมศิลา            โทร.081-873-7194