หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย    ชื่อเต็ม (ไทย) :       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ชื่อย่อ (ไทย)  :       บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Management)ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    B.B.A (Modern Trade Business Management)

ปรัชญา

“เรียนรู้คู่คุณธรรม นำวิชาการ บูรณาการธุรกิจ สร้างประสิทธิภาพสู่อาชีพนักบริหารธุรกิจ”

              สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เป็นหลักสูตรบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯนักศึกษาที่เรียนในโครงการฯ นี้จะได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัทฯให้ทุนการศึกษาภาคเรียนละ (70%)แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียม (30%) (มีสวัสดิการหอพัก ชุดนักศึกษา เครื่องหมาย ชุดกีฬา)

คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าศึกษา

 –  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
     (ปวช.)
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
–  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศ หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและตามบันทึกข้อตกลง
     ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ

จุดเด่นของหลักสูตร

– เรียนจบมีตำแหน่งงานรองรับจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 100 %
– มีทุนเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ลดภาระผู้ปกครอง 70%
– มีรายได้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน (มีค่าตอบแทน/หอพัก)
– 1 ภาคเรียน เรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือน
– จบหลักสูตร 4 ปี (เรียนภาคปกติ จำนวน 135 หน่วยกิต)
– เส้นทางอาชีพเริ่มงานตำแหน่งในบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
– เส้นทางการพัฒนาอาชีพสายปฏิบัติการ ความก้าวหน้า………………แผน 1
– ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/ผู้ช่วยผู้จัดการเขต/ผู้จัดการเขต/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการทั่วไป
– เส้นทางการพัฒนาอาชีพสายสำนักงาน ความก้าวหน้า………………แผน 2
– เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน/ผู้จัดการแผนก/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการทั่วไป

สายตรงติดต่อสอบถาม

อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง  โทร.095 653-4946
อาจารย์พลกร วงศ์ลา            โทร.081-954-9266
อาจารย์กาญจนา ศรีบุรินทร์  โทร.099-019-7656
อาจารย์สนั่น พรมศิลา            โทร.081-873-7194

สถานที่ติดต่อสอบถาม 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 หมู่ 11 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4283-5231

http://www.Management.lru.ac.th