Palakorn Wongla

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+668--

อาจารย์พลกร วงศ์ลา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ทล.บ. (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาที่ถนัด:

-Modern Trade Management
-Business Administration

E-mail: 
palakorn.won@lru.ac.th

Website: 

http://modern.manage.lru.ac.th/th/palakorn_won

ผลงานวิชาการ

Publication​

ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ ลวดลายผ้าลายพระธาตุสัจจะ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายพระธาตุสัจจะ
 
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายกองเส็ง ศิลปกรรม-จิตรกรรม
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
แหล่งตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายกองเส็ง วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายวิชาที่สอน

การจัดการคลังสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การจัดการและองค์การ

การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เพื่อชุมชน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ

ธุรกิจในชีวิตประจำวัน

ผลงานวิจัย

ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 48,000.00

ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย พลกร วงศ์ลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th