Sakunthai Pommarang

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+668--

อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การจัดการเชิงกลยุทธ์)

สาขาที่ถนัด:

การจัดการองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

E-mail: 
sakunthai.pom@lru.ac.th

Website: 

https://modern.manage.lru.ac.th/th/sakunthai_pom
FB : Thai Sakunthai,
ID Line tangja007

ผลงานวิชาการ

Publication​

ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ ลวดลายผ้าลายพระธาตุสัจจะ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายพระธาตุสัจจะ
 
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายกองเส็ง ศิลปกรรม-จิตรกรรม
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
แหล่งตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายกองเส็ง วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายวิชาที่สอน

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
 
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 48,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย พลกร วงศ์ลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th