Sakunthai Pommarang

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+66956534946

อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การจัดการเชิงกลยุทธ์)

สาขาที่ถนัด:

การจัดการองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

E-mail: 
sakunthai.pom@lru.ac.th

Website: 

https://modern.manage.lru.ac.th/th/sakunthai_pom
FB : Thai Sakunthai,
ID Line tangja007

ผลงานวิชาการ

Publication​

ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ ลวดลายผ้าลายพระธาตุสัจจะ

[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายพระธาตุสัจจะ
 
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายกลองเส็ง ศิลปกรรม-จิตรกรรม

[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
แหล่งตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายกองเส็ง วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายวิชาที่สอน

ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน

การจัดการเชิงกลยุทธ์

พฤติกรรมผู้บริโภคในการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ปฏิบัติการด้านการค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ

การจัดการและองค์การ

ความรู้พื้นฐานการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ปฏิบัติการด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ปฏิบัติการด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปฏิบัติการด้านพื้นฐานการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ

ผลงานวิจัย

ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
 
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 48,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย พลกร วงศ์ลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th