การประชุมชี้แจงเพื่อเซ็นสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อเซ็นสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ 19315
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรเพิ่มเติม