การประชุมกรรมการ (ร่าง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภา

Read more

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยทางธุรกิจ

เมื่อที่ 15 พฤษภาคม

Read more

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่การประกวดนวัตกรรมในรูปแบบ Work Based Education ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564

การประกวดนวัตกรรมในร

Read more

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการธุร

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การประเมินคุณภาพการศ

Read more