การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการประเมินฯ
1. อาจารย์จิราภรณ์ บัวพวง ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑีรา อาษาศรี กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม