การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านบริหารธุรกิจ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2563  ณ  ห้องเรียน 19201 -19202  อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม