ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่

21 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่