สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่อบรมหลักการตลาดพื้นฐาน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดโครงการอบรมหลักการตลาดพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเรียน 19401 -19402 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม