สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคสมัยใหม่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่ม B62 และ A63
วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม