สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ฯ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่รอบรับตรง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้อง19315 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม