สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
อบรมแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม