สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้แก่
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกฎหมายประกันภัยและการประกันภัยสินค้าและบริการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมจากการปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตามรูปแบบ
TKO : (TGT and KWDL for Online; TKO Learning Technique)
วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564
ในรูปแบบการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) ด้วยmicrosoft team

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม