อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

23 มิ.ย.63 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ วิทยากร โดย อ.คิม Kim Fabian จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ