อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.สกุลไทย ป้อมมะรัง
Sakunthai Pommarang

อ.สนั่น พรมศิลา
Sanan Promsila

อาจารย์พลกร วงศ์ลา
Palakorn Wongla

อ.กาญจนา ศรีบุรินทร์
Kanjana Sriburin

อ.วรรณวิศา ชัชวาลย์
Wanwisa Chatchawan