อ.สนั่น พรมศิลา
Sanan Promsila

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การจัดการ)​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

การบัญชี

E-mail: 
sanan.pro@lru.ac.th

Website: 

http://modern.manage.lru.ac.th/th/sanan_pro/

รายวิชาที่สอน

หลักการบัญชีชั้นต้น

Principles of Accounting

การจัดการและองค์การ

Management and Organizations

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

ผลงานวิชาการ

 ชื่อผลงานตีพิมพ์ : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย พลกร วงศ์ลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาย สนั่น พรมศิลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-07-17


รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 48,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย พลกร วงศ์ลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาย สนั่น พรมศิลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย บุญส่ง มาสกุล สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 5.นางสาว เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th