Sanan Promsila

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+668--

อาจารย์สนั่น พรมศิลา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การจัดการ)​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

การบัญชี

E-mail: 
sanan.pro@lru.ac.th

Website: 

http://modern.manage.lru.ac.th/th/sanan_pro/

 

ผลงานวิชาการ

Publication​

 
 
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายวิชาที่สอน

การจัดการองค์การ

การจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ผลงานวิจัย

ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 48,000.00

ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย พลกร วงศ์ลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th