โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานการตลาด

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ด้านความรู้พื้นฐานการตลาด การบริหารธุรกิจ ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และ การพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19315
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม