สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่การประกวดนวัตกรรมในรูปแบบ Work Based Education ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564

การประกวดนวัตกรรมในร

Read more

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการธุร

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การประเมินคุณภาพการศ

Read more

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการฝึกอบรมเตรียม

Read more

โครงการฝึกอบรมเตโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานทักษะการใช้ภาษาไทย

โครงการฝึกอบรมเตโครง

Read more

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ด้านความรู้พื้นฐาน การพัฒนาบุคลิกภาพ

โครงการฝึกอบรมเตรียม

Read more

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานการตลาด

โครงการฝึกอบรมเตรียม

Read more

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ด้านความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ

โครงการฝึกอบรมเตรียม

Read more

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานการตลาด การบริหารธุรกิจ ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาจีน

โครงการฝึกอบรมเตรียม

Read more