อ.สกุลไทย ป้อมมะรัง

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.สกุลไทย ป้อมมะรัง

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การจัดการเชิงกลยุทธ์)

สาขาที่ถนัด:

การจัดการองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

E-mail: 
sakunthai.pom@lru.ac.th

Website: 
FB : Thai Sakunthai,
ID Line tangja007

อ.สนั่น พรมศิลา

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.สนั่น พรมศิลา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การจัดการ)​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

การบัญชี

E-mail: 
sanan.pro@lru.ac.th

Website: 

อ.พลกร วงศ์ลา

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.พลกร วงศ์ลา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ทล.บ. (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาที่ถนัด:

1.Modern Trade Management
2. Business Administration

E-mail:
palakorn.won@lru.ac.th

Website: modern.manage.lru.ac.th/th/

อ.กาญนา ศรีบุรินทร์

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.กาญนา ศรีบุรินทร์

วุฒิการศึกษา:

Master degree in international Trade at Southwestern university of financial and economic,china

สาขาที่ถนัด:

1.chinese language
2. international trade

E-mail: 
1.kanjana.sri@lru.ac.th
2. sriburinkanjana@gmail.com

Website: modern.manage.lru.ac.th/th/