าจารย์ประจำสาขาวิชา

Sakunthai Pommarang

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.สกุลไทย ป้อมมะรัง

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การจัดการเชิงกลยุทธ์)

สาขาที่ถนัด:

การจัดการองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

E-mail: 
sakunthai.pom@lru.ac.th

Website: https://modern.manage.lru.ac.th/th/sakunthai_pom
FB : Thai Sakunthai,
ID Line tangja007

Sanan Promsila

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.สนั่น พรมศิลา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(การจัดการ)​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

การบัญชี

E-mail: 
sanan.pro@lru.ac.th

Website: http://modern.manage.lru.ac.th/th/sanan_pro/

Palakorn Wongla

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.พลกร วงศ์ลา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ทล.บ. (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาที่ถนัด:

1.Modern Trade Management
2. Business Administration

E-mail:
palakorn.won@lru.ac.th

Website:  http://modern.manage.lru.ac.th/th/palakorn_won

Kanjana Sriburin

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.กาญนา ศรีบุรินทร์

วุฒิการศึกษา:

Master‘s Degree in International Trade at Southwestern University of Financial and Economic, China

สาขาที่ถนัด:

1.Chinese language
2. International trade

E-mail: 
1.kanjana.sri@lru.ac.th
2. sriburinkanjana@gmail.com
3.Kanjana_pumpim@hotmail.co.th

Website: https://modern.manage.lru.ac.th/th/kanjana_sri/